ระยอง วันที่ 28 มีนาคม 2566 – นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ. สนพ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” และ “การจัดการภาวะวิกฤตในภาวะฉุกเฉิน” โดยมีรศ.ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย อาจารย์กรวิกา กัปตพล และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าร่วมการอบรมฯ 112 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง