ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรม ที่เปิดดำเนินการแล้ว 60 แห่ง กระจายอยู่ใน 16 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”

         จากแผนวิสาหกิจ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ได้กล่าวถึงการยกระดับการบริหารพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และดิจิทัล เพื่อยกระดับองค์กรสู่องค์กร Digital อย่างเต็มรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และนโยบายของรัฐบาล กนอ. จึงเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าคู่ค้าการบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบดิจิทัล โดยการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Framework) และจัดทำแนวทางการปรับปรุงสู่องค์กรดิจิทัล (I-EA-T Digital Platform) และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO27001 รวมทั้งมุ่งมั่นยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพตาม Future Core Competency และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นความปกติใหม่ (New Normal) ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ โครงสร้างการจัดการความรู้ (KM) เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

       ดังนั้นการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับศักยภาพและพัฒนาบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต