670529-a8

การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง “การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผ่าน Application” และหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน”

670508-a4

การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง “การขออนุญาตและจัดทำรายงาน IEE EIA หรือ EHIA”

670426-a10

การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพในองค์กรภาครัฐ”

670425-a7

การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง” และหัวข้อ “การบริหารสัญญา”

670403-a1

การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (ระยะที่ 2) เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” และหัวข้อ “การประเมินศักยภาพการตอบสนองภาวะฉุกเฉินของโรงงานในพื้นที่อ่อนไหวและแนวทางในการปฏิบัติงาน”

LINE_ALBUM_วันที่ 3 เมษา 66_๒๓๐๔๒๖_9

การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้ง” และ “การสื่อสารและนำเสนออย่างมืออาชีพ”

LINE_ALBUM_วันที่ 29 มีนา 66_๒๓๐๔๒๖_10

การฝึกอบรมให้แก่ผู้แทนกลุ่มชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เรื่อง “การทำการตลาดออนไลน์” และ “การวางแผนธุรกิจด้วยผืนผ้าใบทางธุรกิจ”

LINE_ALBUM_อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2566_๒๓๐๔๒๖_3

การฝึกอบรมให้แก่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” และ “การจัดการภาวะวิกฤตในภาวะฉุกเฉิน”