วันที่ 03 เมษายน 2566 – นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ. สนพ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้ง” และ “การสื่อสารและนาเสนออย่างมืออาชีพ” โดยมี รศ.ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย อาจารย์กรวิกา กัปตพล และบุคลากร กนอ. รวม 66 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง