ระยอง วันที่ 03 เมษายน 2567 – นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ. สนพ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) เรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” และหัวข้อ “การประเมินศักยภาพการตอบสนองภาวะฉุกเฉินของโรงงานในพื้นที่อ่อนไหวและแนวทางในการปฏิบัติงาน” โดยมีรศ.ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนางสาวอรัญญา สุวรรณรัตน์ นายภาณุพงศ์ แก้วด้วง และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าร่วมการอบรมฯ 141 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง